Zdobądź dofinansowanie na wczasy

Nasz ośrodek posiada niezbędne uprawnienia do przyjmowania osób z grupą inwalidzką. Nasza profesjonalna kadra rehabilitantów czuwa nad prawidłowym i bezpiecznym wykonywaniem ćwiczeń ogólnokondycyjnych, gimnastyki i marszobiegów. W ofercie znajdują się także masaże rehabilitacyjne. Oferta turnusów rehabilitacyjnych obejmuje dokładnie takie same usługi, które przysługują innym kuracjuszom przebywającym w ośrodku na wczasach zdrowotnych. Jedyną różnicą jest to, że osoby udające się na turnus rehabilitacyjny mogą uzyskać na niego dofinansowanie.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Termin załatwienia

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są o każdym czasie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od  nia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

Tryb odwoławczy: Od negatywnego rozpatrzenia odwołanie nie przysługuje.

 

Podstawa prawna dot. dofinansowania

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania, zwanego dalej „wnioskiem o dofinansowanie”.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu*; weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 3. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 4. złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób pozostających  we wspólnym gospodarstwie domowym;
 5. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 6. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. nie przekracza, kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku osoby samotnej.
   Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 11 grudnia 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

* w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa w ust. 1 ww. rozporządzenia, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.