Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
A A A
 

Podstawa prawna:

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest:

 1. posiadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
 2. złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania, zwanego dalej "wnioskiem o dofinansowanie"

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu*;
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 5. złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 6. zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 7. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał porzedzający miesiąc złożenia wniosku. nie przekracza, kwoty:
  a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem" - na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  b) 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Rozporządzenie MGPiPS z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 11 grudnia 2007 r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.)

* w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, o których mowa w ust. 1 ww. rozporządzenia, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Wymagane dokumenty:

*wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
*aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Pliki do pobrania - pobierz wniosek

Termin załatwienia:

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są o każdym czasie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty ich złożenia.

Tryb odwoławczy: Od negatywnego rozpatrzenia odwołanie nie przysługuje.

Twoja opinia ma znaczenie!

Wyrażając opinię bezpośrednio wpływasz na rodzaj i jakość usług, które oferujemy. Podziel się z nami swoimi uwagami i sugestiami!

 

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function ereg() in /www/uzboja.pl/html/modules/mod_PageStatistics/PageStatistics.class.php:819 Stack trace: #0 /www/uzboja.pl/html/modules/mod_PageStatistics/PageStatistics.class.php(792): PageStatistics->parseUserAgent('CCBot/2.0 (http...') #1 /www/uzboja.pl/html/index.php(208): PageStatistics->isEnabledUserAgent('CCBot/2.0 (http...') #2 {main} thrown in /www/uzboja.pl/html/modules/mod_PageStatistics/PageStatistics.class.php on line 819